GlobesHebrew

מנכ”ל ביונדווקס, ד”ר רון בבקוב: “הפטנט מחזק את הקניין הרוחני של ביונדווקס, ויסייע בתהליכים אותם מתכוונת החברה לקדם במטרת חתימת הסכמים עם גופים ממשלתיים”

במסגרת הבחינה לרישום בארה”ב, הפטנט נמצא כראוי לרישום והשלמת תהליך הרישום כפופה לתשלום אגרות. הפטנט מתייחס למבנה החיסון והרכבו, וכן לשיטות הייצור והשימוש בחיסון האוניברסלי לשפעת תוך הענקת ההגנה לשינויים האפשריים בהרכב החלבון שבבסיס החיסון האוניברסלי., המפתחת חיסון אוניברסלי לשפעת, דיווחה הבוקר (ב’) כי התקבל אישור רשות הפטנטים בהונג-קונג לרישום פטנט ממשפחת Multimeric Multiepitope Influenza Vaccines, חיסונים מולטימריים, עבור החיסון אוניברסלי לשפעת, אשר בפיתוחה של ביונדווקס, וכן אישור מרשות הפטנטים בארה”ב כי הסתיים הליך הבחינה בנוגע לרישום הפטנט כאמור בארה”ב.

הפטנט מרחיב ומבסס את ההגנה שמקנים הפטנטים הקיימים המגנים על הקניין הרוחני של החברה. האישורים כאמור בהונג-קונג ובארה”ב מצטרפים לאישורים לרישום הפטנט שהתקבלו באוסטרליה, סין, רוסיה ומקסיקו. כמו כן, החברה נמצאת בתהליכים לאישור רישום הפטנט גם במקומות נוספים בעולם, כגון אירופה וישראל.

על-פי המודל העסקי של ביונדווקס, החברה פועלת כדי לחתום על הסכמי הצטיידות רב שנתיים עם ארגוני בריאות וממשלות ברחבי העולם להצטיידות בחיסון האוניברסלי כחיסון מקדים (Primer), כאשר הסכמים אלה יכללו השלמות ניסויים קליניים ואישורים רגולטוריים בכל מדינה, ככל שיידרשו. בנוסף, באסיה שכיחה הופעת זני ומגפות שפעת חדשים בבני אדם ומכאן החשיבות שבאישור הפטנט בהונג-קונג.

“פטנט חשוב זה מחזק את הקניין הרוחני של ביונדווקס, ויסייע בתהליכים אותם מתכוונת החברה לקדם במטרת חתימת הסכמים עם גופים ממשלתיים”, אמר מנכ”ל ביונדווקס, ד”ר רון בבקוב. “ביונדווקס מאמינה שקיים צורך של ממש להשגת מוכנות למגיפת שפעת קטלנית טרם פריצתה וכי החיסון האוניברסלי יכול כבר היום לאפשר לממשלות להגן על האוכלוסיות שלהן כאשר המגיפה פורצת”.